SMARTrials®. Orientacja
na cele i procesy

SMARTrials® to nie tylko system informatyczny.

To platforma zarządzania badaniami klinicznymi (Clinical Trials Management Platform lub CTMP).

To kompleksowy system zarządzania, zbudowany z myślą o efektywnym osiąganiu precyzyjnych celów biznesowych, organizacyjnych i badawczych.

SMARTrials® został od początku zaprojektowany tak, aby wspierał cykl zarządzania efektownością: planowanie, monitorowanie, feedback i doskonalenie, ocena i nagradzanie. 

Wyróżnia nas:

Głęboka znajomość procesów w branży badań klinicznych, zdobyta dzięki wieloletniemu doświadczeniu.

Skalowalność. SMARTrials® pozwala zarządzać nie tylko pojedynczym badaniem, ale również całą organizacją badawczą i siecią ośrodków badawczych.

Narzędzia do wielopoziomowego zarządzania efektywnością zespołów, projektów i organizacji, wykorzystujące dane w czasie rzeczywistym i prognozowanie, co umożliwia korygowanie błędów i doskonalenie działalności.

Dlaczego SMARTrials?

Organizacje, które efektywnie zarządzają badaniami klinicznymi, charakteryzują się:

Świadomym zarządzaniem procesami organizacyjnymi i badawczymi.

Planowaniem działalności w oparciu o precyzyjne cele biznesowe i jakościowe.

Proaktywnym zarządzaniem efektywnością organizacji i zespołów.

Dostarczaniem najwyższej wartości pacjentom, CRO, Sponsorom i innym interesariuszom.

Wybierając SMARTrials®, wybierasz filozofię zarządzania zorientowaną na proces i na cele.

SMARTrials® dla Ośrodków badań klinicznych

Złap wiatr w żagle

6 najważniejszych korzyści, które otrzymasz wdrażając SMARTrials®

Standaryzacja i automatyzacja procesów, wyższa szybkość i niższa liczba błędów.

Zarządzanie zdalne i delegowanie zadań zespołom i pracownikom.

Bieżące monitorowanie wyników i realizacji zadań, doskonała świadomość sytuacyjna i brak zaskoczeń.

Zarządzanie płatnościami i kontrola nad zasobami, zapewnienie efektywności organizacyjnej.​

Zapewnienie zgodności (compliance) oraz jakości danych i dokumentów.

Łatwiejsza przekazanie biznesu nowemu zarządowi lub właścicielowi.

Jakie narzędzia otrzymasz?

Procesowo-zorientowany system CTMP (Clinical Trials Management Platform) w wersji SaaS (Software as a Service), do kompleksowego zarządzania wszystkimi kluczowymi procesami w ośrodku, pozwalający na:

 • planowanie i zarządzanie efektywnością wszystkich aspektów pracy ośrodka;
 • budżetowanie i rozliczanie finansów ośrodka, zespołów badawczych i realizowanych badań;
 • realizację procesu badawczego od fazy startup do zamknięcia badania;
 • zarządzanie zasobami ośrodka, w tym personelem, gabinetami, sprzętem i paszportami technicznymi, lekiem badanym;
 • wsparcie procesu rekrutacji pacjentów oraz zarządzanie ich uczestnictwem w badaniu;
 • zarządzanie dokumentacją ośrodka (eISF) oraz danymi źródłowymi (eSource Data);
 • monitorowanie w czasie rzeczywistym realizacji zadań i stanu budżetów dzięki dedykowanym pulpitom zarządczym i raportom.

Dostęp do funkcji, informacji i raportów w systemie dostosowany do pełnionej roli w ośrodku i realizowanych zadań.

Połączenie systemu z usługami SMS, e-mail oraz call center.

Automatyzacja tworzenia schematów badań w systemie w celu proaktywnego zarządzania ich przebiegiem dzięki alertom i informacjom przypominającym.

Zarządzanie przepływem pracy (workflow) w ośrodku i w zespołach badawczych.

Możliwość dodawania nowych ośrodków w przypadku budowana sieci.

Jakie wsparcie otrzymasz?

 • Wdrożenie platformy SMARTrials® i przystawanie go do specyfiki pracy i składu zespołu w ośrodku.

 • Szkolenie stanowiskowe dedykowanego personelu.

 • Serwis powdrożeniowy.

 • Wsparcie w dostosowaniu procesów organizacyjnych pozwalających na maksymalizację efektywności pracy ośrodka i zespołów.

 • Kompleksowe wsparcie procesów budżetowania i zarządzania rozliczeniami sponsorów i zespołów oraz windykacja należności przez dedykowany zespół kontrolingowy (usługa dodatkowa).

 • Zarządzanie danymi i konfiguracja badań (usługa dodatkowa).

 • Wsparcie procesu rekrutacji pacjentów (usługa dodatkowa).

 • Wsparcie eksperckie i techniczne w przypadku chęci rozwijania sieci ośrodków (usługa dodatkowa).

SMARTrials® dla Sponsorów i CRO

Wykorzystaj w pełni potencjał sieci

6 najważniejszych korzyści, które otrzymasz wdrażając SMARTrials®?

Scentralizowane zarządzane procesami
i zadaniami w sieci z jednego pulpitu zarządczego.

Płynny przepływ informacji, zadań, dokumentów i decyzji w całej sieci.

Standaryzacja zadań, dokumentów
i danych, spójność działalności w sieci, porównywalność sytuacji i łatwość oceny.

Automatyzacja procesów badaniami, płatnościami, rekrutacją, infrastrukturą
i personelem.

Pełna świadomość sytuacyjna i w sieci dzięki monitoringowi w czasie rzeczywistym.

Integracja informacji i dokumentów - szybkość, wyższa efektywność organizacyjna i niższe ryzyko błędu.

Jakie dostaniesz narzędzia?

Procesowo-zorientowany system CTMP (Clinical Trials Management Platform) w wersji SaaS (Software as a Service) tworzący efektywne środowisko dla centrum usług wspólnych sieci ośrodków, z możliwością dowolnego skalowania wraz ze wzrostem wielkości sieci ośrodków. System zapewnia:

 • kompleksowe zarządzanie wszystkimi kluczowymi procesami sieci oraz poszczególnych ośrodków,
 • planowanie i zarządzanie efektywnością wszystkich aspektów pracy sieci oraz poszczególnych ośrodków,
 • zintegrowane moduły eCRF i IWRS,
 • zarządzanie dokumentacją sponsorską (eTMF), ośrodków (eISF) oraz danymi źródłowymi (eSource Data),
 • budżetowanie i rozliczanie finansów ośrodka, zespołów badawczych i realizowanych badań,
 • centralizację fazy startup oraz feasibility,
 • scentralizowane lub rozproszone zarządzania różnymi etapami badania klinicznego, aż do zamknięcia i rozliczenia projektu,
 • zarządzanie zasobami w sieci, w tym personelem, gabinetami, sprzętem i paszportami technicznymi, lekiem badanym,
 • wsparcie i synergiczną koordynacja procesu rekrutacji pacjentów do badań w sieci oraz zarządzanie ich uczestnictwem w badaniu,
 • monitorowanie realizacji w czasie rzeczywistym zadań i stanu budżetów dzięki dedykowanym pulpitom zarządczym, raportom.

Dostęp do funkcji, informacji i raportów w systemie dostosowany do pełnionej roli w ośrodku i realizowanych zadań

Połączenie systemu z usługami SMS, e-mail oraz call center.

Automatyzacja tworzenia schematów badań w systemie aby proaktywnie zarządzać ich przebiegiem wykorzystując alerty i informacje przypominające.

Zarządzanie przepływem pracy (workflow) w ośrodkach i w zespołach badawczych.

Jakie wsparcie otrzymasz?

 • Wdrożenie systemu i przystawanie go do modelu biznesowego sieci, struktury organizacyjnej sieci oraz składu zespołu w ośrodku.

 • Szkolenie stanowiskowe dedykowanego personelu.

 • Serwis powdrożeniowy.

 • Wsparcie w dostosowaniu procesów organizacyjnych pozwalających na maksymalizację efektywności pracy ośrodka i zespołów.

 • Kompleksowe wsparcie procesów budżetowania i zarządzania rozliczeniami sponsorów i zespołów oraz windykacja należności przez dedykowany zespół kontrolingowy (usługa dodatkowa).

 • Zarządzanie danymi i konfiguracja badań (usługa dodatkowa).

 • Wsparcie procesu rekrutacji pacjentów (usługa dodatkowa).

 • Wsparcie eksperckie i techniczne w przypadku chęci rozwijania sieci ośrodków (usługa dodatkowa).

Kontakt

© 2023 by SMARTrials® | POLITYKA PRYWATNOŚCI